هنرمندی مظنون به فروش یک تابلوی نقاشی با ارزش به نازی‌ها است، اما داستان چیزی بیش از آنچه به چشم می‌آید وجود دارد.