کایل و سوین به دستور یک سلطان مواد مخدر در آرکانزاس به نام قورباغه زندگی می کنند که هرگز او را ندیده اند. اما وقتی یک معامله به طرز وحشتناکی اشتباه می شود، عواقب آن کشنده است.