آنا در یک برخورد تصادفی با رافا ملاقات می کند و آنها برای نجات او از ورشکستگی یا بدتر از آن، یک سفر جاده ای را آغاز می کنند.