بیست و هفت سال پس از اولین برخورد آنها با Pennywise وحشتناک، Losers Club بزرگ شده و دور شده اند، تا زمانی که یک تماس تلفنی ویرانگر آنها را بازگرداند.