پس از استخدام شدن برای تحقیق در مورد یک مرگ مشکوک در شهر کوچک واندر، یک بازپرس خصوصی که از نظر روانی ناپایدار است متقاعد می شود که این پرونده با همان “سرپوش توطئه ای” مرتبط است که باعث مرگ دخترش شده است.