پس از اینکه پادشاه توسط یک جادوگر خبیث و شرور دزدیده می شود، یک سازمان مخفی، از یکی از بهترین ماموران خود می خواهد تا برای نجات پادشاه با برادرش همکاری کند. در این ماموریت خطرناک، آنها باید با نیروهای تاریک و جادویی مبارزه کنند و… فیلم آژانس کنترل جادوی مخفی، فیلمی انیمیشن، ماجراجویی و […]