گروهی از دوستان قدیمی دانشگاه برای سفر به جنگلی در سوئد، اروپای شرقی دوباره گرد هم می آیند، اما با حضوری تهدیدآمیز در آنجا مواجه می شوند که آنها را تعقیب می کند.