گروه کوچکی از سربازان آمریکایی در آستانه روز D در پشت خطوط دشمن وحشت می بینند.