در آینده ای نزدیک، فناوری تقریباً تمام جنبه های زندگی را کنترل می کند. اما وقتی دنیای گری، یک تکنو هراس که خود را تکنو هراس می نامد، وارونه می شود، تنها امید او برای انتقام، کاشت تراشه کامپیوتری آزمایشی است.