یک مرزنشین در یک اکسپدیشن تجارت خز در دهه 1820 پس از اینکه توسط یک خرس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و توسط اعضای تیم شکار خود رها شد، برای بقا می جنگد.