پسری که برای اختلال خود ایمنی خود تحت درمان قرار می گیرد، متوجه می شود که خانه ای که در آن زندگی می کند آنقدرها هم که فکر می کرد امن نیست.