یک کودتا در کره شمالی یک مامور را مجبور می کند با “شماره یک” ناخودآگاه به جنوب فرار کند. در حالی که ماموران شمال به دنبال هر دوی آنها هستند، مامور باید با کره جنوبی برای توقف جنگ هسته ای همکاری کند.