وکیلی که تند صحبت می کند بدنش را دگرگون می کند و عهد می بندد که سکوت کند تا زمانی که بفهمد چه کسی زن و دخترش را کشته است و انتقامش را بگیرد شکسته نشود.