مجموعه گلچینی از 5 نمایشگاه دی سی: مرگ در خانواده، گروهبان. راک، آدام استرنج، غریبه شبح و مرگ.