یک دهقان مهربان ایتالیایی و خانواده اش آشکارا توسط یک بارونس تنباکو مورد استثمار قرار می گیرند.