در یک زمین جایگزین، جوکر سوپرمن را فریب می دهد تا لوئیس لین را بکشد، که باعث عصبانیت قهرمان می شود. سوپرمن تصمیم می گیرد کنترل زمین را به دست بگیرد. بتمن و متحدانش باید تلاش کنند تا او را متوقف کنند.