وقتی خرابی ماشین زوجی را مجبور می‌کند به دنبال سرپناهی در خانه‌ای مجاور بروند، مکالمه با غریبه داخل خانه به زودی نشان می‌دهد که یک قاتل در میان آنها وجود دارد.