جری برای پیدا کردن محل زندگی مورد نظرش به یکی از هتل های بزرگ نیویورک که قرار است یک عروسی مجلل در آن برگزار شود می رود. اما از آنجا که تام همیشه به دنبال جری است، هرج و مرج و خرابی های بسیاری به بار می آورد و… فیلم تام و جری، فیلمی انیمیشن، […]