زنی به عنوان بخشی از یک نقشه انتقامی بیمار، به شوهر مرده‌اش دستبند زده می‌شود. او که قادر به رها شدن از بند نیست، باید زنده بماند، زیرا دو قاتل برای پایان دادن به او از راه می رسند.