پس از تصادف شدید یک کارگردان تلویزیونی، یک کارگردان تلویزیونی فرهنگ فرعی زیرزمینی از قربانیان تصادفات رانندگی همه‌جنس‌گرا و زخم‌خورده را کشف می‌کند که با استفاده از تصادفات رانندگی و انرژی جنسی خامی که تولید می‌کنند تلاش می‌کنند تا زندگی جنسی او را جوان کنند.