یک راننده برف روب غمگین به دنبال انتقام از فروشندگان مواد مخدر است که پسرش را کشته اند.