دانشمندان در حال چرخش به دور سیاره ای در آستانه جنگ، دستگاهی را برای حل بحران انرژی آزمایش می کنند و در نهایت با یک واقعیت جایگزین تاریک روبرو می شوند.