تنها با یک کلمه، Tenet مسلح شده و برای بقای کل جهان مبارزه می کند، یک قهرمان داستان از طریق دنیای گرگ و میش جاسوسی بین المللی برای ماموریتی که در چیزی فراتر از زمان واقعی آشکار می شود، سفر می کند.