پسری جوان و مادربزرگش با گروهی از جادوگران و رهبرشان درگیر می شوند.