پنج سال پس از اینکه یک حضور نادیده شوم اکثر جامعه را به سمت خودکشی سوق داد، یک مادر و دو فرزندش تلاش ناامیدانه ای برای رسیدن به امنیت می کنند.