با از راه رسیدن گروهی از سربازان از سال ۲۰۵۱ به زمان حال، مردم زمین متوجه می شوند که در طی سی سال آینده، با گونه ‌‌ای بسیار خطرناک از بیگانگان روبرو خواهند شد. اکنون تنها راه شکست و نابودی بیگانگان، فرستادن سرباز‌ان و انسان‌ هایی از زمان حال به آینده است و… فیلم جنگ […]