زمستان 1839. آزادی، میسوری. زندانبان محلی، ساموئل تیلری (جاسن وید) وظیفه دارد تا تحت تعقیب ترین مردان میسوری را در حالی که منتظر جلسه آتی خود هستند، تماشا کند. گیر افتادن بین میزوریایان محلی افزایش یافته برای حذف روابط عمومی