یک غاز مجرد باید در سفر به جنوب با دو جوجه اردک گمشده پیوند برقرار کند.