امپراتوری مغول به بزرگترین امپراتوری جهان تبدیل شده بود. ارتش آن اکنون بخش اعظم اروپای شرقی را محاصره کرده است. یک روستای کوچک برای آزادی در چشم انداز مرزی کوه های کارپات می جنگد.