یک کارآگاه باید با یک اورک کار کند تا قبل از موجودات شیطانی، یک عصای قدرتمند پیدا کند.