بیماری که انسان ها را به زامبی تبدیل می کند درمان شد. زامبی هایی که زمانی آلوده شده بودند توسط جامعه و خانواده های خود مورد تبعیض قرار می گیرند که باعث بروز مسائل اجتماعی می شود. این منجر به دخالت دولت ستیزه جو می شود.