یک نوازنده مبارز متوجه می شود که او تنها کسی روی زمین است که می تواند بیتل ها را پس از بیدار شدن در یک جدول زمانی جایگزین که هرگز وجود نداشته اند به یاد بیاورد.