بر اساس داستان واقعی دوستی واقعی بین فرد راجرز و روزنامه نگار لوید ووگل.