آخرین زن شکارچی زن در اروپا باید زنبورها را نجات دهد و تعادل طبیعی را در سرزمین عسل بازگرداند، زمانی که خانواده ای از زنبورداران عشایری به سرزمین او حمله می کنند و زندگی او را تهدید می کنند.