در سال 2006، گروهی از سارقان هنگام سرقت از شعبه بانکو ریو در آکاسوسو، اقدامی را انجام دادند که یکی از مشهورترین و هوشمندترین سرقت های بانکی در تاریخ آرژانتین محسوب می شود.