در حالی که با دختر خردسالش در کاخ سفید سفر می کند، یک پلیس کنگره وارد عمل می شود تا فرزندش را نجات دهد و از رئیس جمهور در برابر یک گروه به شدت مسلح متجاوزان شبه نظامی محافظت کند.