این فیلم از روی یک بازی ویدیویی با همین عنوان اقتباس شده است. داستان در اواخر دوره آشفته سلسله هان شرقی می گذرد. جاه طلب دونگ ژو دربار و امور مشترک را کنترل می کند و قهرمانان از سراسر کشور شروع به ظهور می کنند.