نویسنده داستان های جنایی متوجه می شود که واقعیت جنایتکارانه تر از داستان هایی است که می نویسد.