یک مکانیک صادق و سگ سخنگوش به دنبال شهرت هالیوود به عنوان یک دوتایی کمدی هستند. آنها خانواده عالی هستند … تا زمانی که عاشق همان دختر شوند.