یک افسر پلیس تازه کار نیواورلئان پس از اینکه شاهد قتل دو پلیس فاسد بود مجبور می شود هویت خود را به عنوان یک زن سیاه پوست متعادل کند.