هنگامی که شریک روسی یک تاجر الماس آمریکایی ناپدید می شود، او در جستجوی او به سیبری می رود، اما در عوض یک رابطه عاشقانه را آغاز می کند.