یک داستان علمی تخیلی/هیجانی با محوریت یک تیم عملیات ویژه که برای مبارزه با موجودات ماوراء طبیعی اعزام شده اند.