پس از اینکه یک جفت تبهکار آماتور وارد خانه ای در حومه شهر می شوند، با راز تاریکی برخورد می کنند که دو صاحب خانه سادیست دست به هر کاری می زنند تا از بیرون نمانند.