در آستانه پدر شدن، یک مکانیک جوان سوار بر کشتی بین ستاره ای به زمین جدید باید از یک وحشت کیهانی بدخواهانه که قصد استفاده از سفینه فضایی به عنوان سلاح را دارد، پیشی بگیرد.