یک بازرس فرعی در تعقیب یک قاتل سریالی مرموز قرار می گیرد که دختران نوجوان مدرسه ای را هدف قرار می دهد و آنها را به طرز وحشیانه ای به قتل می رساند.