یک دزدی ناموفق در هوا منجر به جستجوی چمدان های پر از پول نقد توسط گروه های مختلف در سراسر کوه های راکی ​​می شود.