ولگرد تلاش می کند تا با کمک یک زن جوان بی خانمان در جامعه صنعتی مدرن زندگی کند.