وقتی یک پسر جوان به طور تصادفی باعث بازگشت مرگبارترین شکارچیان کیهان به زمین می شود، فقط یک خدمه سربازان سابق و یک دانشمند ناراضی می توانند از پایان نسل بشر جلوگیری کنند.