موجودات تشنه به خون در انتظار دسته ای از غواصان هستند که در یک شبکه غار زیر آب به دام می افتند.