خدمه USS Enterprise دورترین نقاط فضای ناشناخته را کاوش می کنند، جایی که با یک دشمن بی رحم جدید روبرو می شوند که آنها و هر چیزی را که فدراسیون برای آن ایستاده است، آزمایش می کند.